piątek

POZEW O POZBAWIENIE WYKONALNOŚCI TYTUŁU WYKONAWCZEGO

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Jedno z powództw przeciwegzekucyjnych.

Jedno z powództw opozycyjnych (obok powództwa o umorzenie egzekucji).

Środek merytorycznej obrony dłużnika przed egzekucją.

Dłużnik może żądać pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności w całości lub w części albo ograniczenia jego wykonalności.

Dot. tylko klauzuli wykonalności nadanej przez sąd.

Nie można go oprzeć na zarzutach, które mogły być podniesione w toku postępowania przed wydaniem tytułu.

Nie może zmierzać do uchylenia postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności – w tym celu wnosi się zażalenie na postanowienie.

Wyrok ma charakter konstytutywny.

Właściwość sądu = Sąd rzeczowo właściwy, w okręgu którego toczy się egzekucja. Jeżeli egzekucji jeszcze nie wszczęto, wówczas właściwość sądu ustala się na zasadach ogólnych.

Przesłanki = powództwo można oprzeć na podstawach wskazanych w art. 840 § 1 k.p.c.:

 1. dłużnik - przeczy zdarzeniom, na podstawie których oparto wydanie klauzuli wykonalności, a w szczególności gdy kwestionuje istnienie obowiązku stwierdzonego tytułem egz. niebędącym orzeczeniem sądu albo gdy kwestionuje przejście obowiązku mimo istnienia formalnego dokumentu stwierdzającego to przejście.

  Zarzuty podnoszone przez dłużnika, a dotyczące okoliczności mających miejsce przed powstaniem tytułu egzekucyjnego, nie mogą naruszać powagi rzeczy osądzonej (gdy dłużnik kwestionuje tytuł będący orzeczeniem sądu), zawisłości sprawy (np. gdy dłużnik kwestionuje tytuł natychmiast wykonalny), ani niedopuszczalności drogi sądowej (np. sąd nie może badać, czy zobowiązanie stwierdzone administracyjnym tytułem wykonawczym istnieje).

 2. dłużnikpo powstaniu tytułu egz. nastąpiło zdarzenie, wskutek którego zobowiązanie wygasło albo nie może być egzekwowane, gdy tytułem jest orzeczenie sądowe – powództwo można oprzeć na zdarzeniach, które nastąpiły po zamknięciu rozprawy, a także na zarzucie spełnienia świadczenia

  Zdarzenia te to np.: wykonanie zobowiązania, potrącenie, zwolnienie z długu, zmiana wierzyciela, przedawnienie roszczenia, rozłożenie wykonania na raty, niemożliwość świadczenia.

 3. małżonek dłużnika, przeciwko któremu sąd nadał klauzulę wykonalności na podstawie art. 787 k.p.c. – jeżeli wykaże, że egzekwowane świadczenie wierzycielowi się nie należy, przy czym małżonkowi przysługują zarzuty nie tylko z własnego prawa, lecz także zarzuty, których jego małżonek (dłużnik) wcześniej nie mógł podnieść.

  Małżonek dłużnika przeciwko któremu nadano klauzulę wykonalności - może oprzeć swoje powództwo na wszystkich 3 podstawach. Przykładami zarzutów z 3. podstawy, a opartymi na własnych prawach małżonka, są: zarzut potrącenia własnej wierzytelności małżonka, zarzuty ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność małżonka dłużnika (wynikające z krio).

W przypadku, gdy powództwo dotyczy tytułu pochodzącego od organu administracji, sąd nie ma uprawnień do badania, czy zobowiązanie stwierdzone tym tytułem wygasło lub nie może być egzekwowane – tutaj właściwy jest wyłącznie organ, od którego tytuł pochodzi (art. 840 § 2 k.p.c.).

Wymogi pozwu

à pozew powinien odpowiadać wymogom formalnym pozwu, a nadto wskazywać:

 • tytuł wykonawczy, którego powództwo dotyczy
 • żądanie, czyli w jakim zakresie tytuł ma być pozbawiony wykonalności lub jego wykonalność ma być ograniczona

à w pozwie należy przytoczyć wszystkie zarzuty, jakie w tym czasie może zgłosić powód, pod rygorem utraty prawa korzystania z nich w dalszym postępowaniu

à opłata od pozwu – powództwo o pozbawienie wykonalności ma charakter majątkowy, więc opłata jest stosunkowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu

Termin

Powództwo można wytoczyć w okresie, gdy tytuł jest wykonalny. Czyli od chwili powstania tytułu wykonawczego do chwili jego wykonania. Po wykonaniu tytułu możliwe jest jedynie wytoczenie powództwa o zwrot wyegzekwowanego świadczenia.

Nie ma znaczenia, czy na podstawie kwestionowanego tytułu wszczęto egzekucję, znaczenie ma tylko potencjalna możliwość jej wszczęcia. Powództwo może być wytoczone przed wszczęcie egzekucji, a nawet po jej umorzeniu, jeżeli nie doszło do wykonania tytułu w całości.

Inne kwestie:

à art. 8402 k.p.c. – jeżeli egzekucja jest prowadzona na podstawie tytułu egze. lub innego dokumentu, któremu nie nadaje się klauzuli wykonalności, do ochrony praw dłużnika stosuje się odpowiednio przepisy art. 840 i 843 k.p.c.

Przepis powyższy rozszerzył ochronę dłużnika przewidzianą powództwem o pozbawienie wykonalności na sytuacje, gdy egzekucja wszczynana jest na podstawie tytułu nie posiadającemu klauzuli. takie tytuły to np.: prawomocne postanowienie komornika o ukaraniu grzywną (art. 762 § 4 k.p.c.), prawomocne postanowienie sądu o wymierzeniu grzywny (art. 1053 § 1 k.p.c.), prawomocne postanowienie komornika w przedmiocie kosztów (art. 7701 k.p.c.).

à jeżeli podstawą egzekucji jest europejski tytuł egzekucyjny opatrzony klauzulą wykonalności (art. 10531 k.p.c.) dłużnik może w drodze powództwa żądać odmowy wykonania takiego tytułu, w całości lub w części, na podstawie określonej w przepisach odrębnych. Odmowa wykonania ma skutki pozbawienia tytułu wykonawczego wykonalności.

Powyższy przepis statuuje kolejny rodzaj powództwa przeciwegzekucyjnego o skutkach tożsamych z powództwem o pozbawienie wykonalności. Podstawą tego powództwa są przesłanki wskazane w przepisach szczególnych – tj. art. 21 rozporządzenia (WE) nr 805/2004 Parlamentu europejskiego i Rady z dnia 21.04.2004 w sprawie utworzenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego dla roszczeń bezspornych.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl