piątek

PISMO PROCESOWE

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Pisma w KPC:

 • sądowe (kierowane przez sąd)
 • procesowe.

Pisma procesowe są:

 • składane przez strony lub uczestników postępowania,
 • kierowane do organów procesowych,
 • obejmujące swoja treścią wnioski i oświadczenia składane poza rozprawą.

Pisma procesowe - podział:

 1. Zwykłe
 2. Kwalifikowane:

  A)    pisma przygotowawcze

  B)    pozew

  C)    o szczególnym charakterze

  D)    pisma obejmujące środki zaskarżenia

Elementy - art. 126 § 1 i 2 oraz art. 126[1] KPC

 1. oznaczenie sądu, do którego jest skierowane (nazwa i adres sądu)
 2. oznaczenie stron (imię i nazwisko oraz nazwę stron);
 3. oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników oraz przedmiotu sprawy – tylko gdy pismo jest pierwszym pismem w sprawie art. 126§ 2;
 4. sygnaturę akt sądowych – tylko kolejne pisma w sprawie art.126 § 2;
 5. oznaczenie przedstawiciela ustawowego lub pełnomocników stron;
 6. oznaczenie rodzaju pisma;
 7. wartość przedmiotu sporu lub wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy właściwość rzeczowa sądu, wysokość opłaty lub dopuszczalność środka odwoławczego, a przedmiotem sprawy nie jest oznaczona kwota pieniężna – nowy art. 126[1] KPC wszedł w życie 2 marca 2006 r.;
 8. osnowę wniosku lub oświadczenia (treść);
 9. dowody na poparcie przytoczonych okoliczności;
 10. podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
 11. wymienienie załączników.

Załączniki

 1. pełnomocnictwo, jeśli pismo wnosi pełnomocnik, który przedtem nie złożył pełnomocnictwa (art. 126 § 3 KPC);
 2. odpis pisma procesowego oraz odpisy załączników dla uczestników postępowania (art. 128 KPC).

Pisma procesowe kwalifikowane

ad A) Pismo procesowe przygotowawcze (przygotowujące rozprawę) – art.127 KPC,

ad. B) Pozew - art. 187 KPC;

ad. C) Pisma procesowe o szczególnym charakterze, przykładowo:

 • pisma procesowe, które wszczynają postępowanie w sprawach wpadkowych, przykładowo: we wniosku o wyłączenie sędziego należy podać przyczynę wyłączenia (art. 50 § 1 KPC), we wniosku o przywrócenie uchybionego terminu procesowego należy podać okoliczności uprawdopodobniające przyczynę uchybienia i dokonać uchybionej czynności (art. 169 § 2 i 3 KPC);
 • wniosek wszczynający postępowanie nieprocesowe - art. 511 § 1 KPC; wniosek o uznanie za zmarłego - art. 529 KPC; wniosek o zniesienie współwłasności - art. 617 KPC; wniosek o ustanowienie drogi koniecznej - art. 626 KPC; wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej - art. 626[2] KPC; wniosek o dział spadku - art. 680 KPC;

wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego - art. 693 KPC.

ad. D) Pisma procesowe obejmujące środki zaskarżenia w szerokim ujęciu:

 • sprzeciw od wyroku zaocznego - art. 344 § 2 KPC;
 • zarzuty od nakazu zapłaty - art. 493 § 1 i 2 KPC;
 • sprzeciw od nakazu zapłaty - art. 503 KPC;
 • apelacja - art. 368 § 1 i 2 KPC;
 • zażalenie - art. 394 § 3 KPC;
 • skarga kasacyjna - art. 398[4] KPC;
 • skarga o wznowienie postępowania - art. 409 KPC;
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem – art. 424[5] KPC.

Forma

A)     pisemna

B)     obligatoryjne urzędowe formularze –art.125 § 3 KPC:

 • pozew powoda będącego usługodawcą lub sprzedawcą, dochodzącego roszczeń wynikających z umów wymienionych w art. 187 [1] KPC;
 • niektóre pisma procesowe w postępowaniu uproszczonym – art. 505[2] KPC:
  • pozew;
  • odpowiedź na pozew;
  • sprzeciw od wyroku zaocznego;
  • pismo zawierające wnioski dowodowe –art. 505[2] KPC;
  • jeśli w postępowaniu tym został wydany nakaz zapłaty na podstawie przepisów o postępowaniu nakazowym lub nakaz zapłaty na podstawie przepisów o postępowaniu upominawczym, pozwany, wnosząc od takich nakazów zapłaty odpowiednio zarzuty lub sprzeciw, powinien sporządzić je na urzędowym formularzu – art. 493 § 2, art. 503 § 2 KPC);
  • uwzględniając regulację przyjętą w art. 204 § 3 KPC, uznać należy, że w postępowaniu uproszczonym powinien zostać zastosowany formularz urzędowy także przy wnoszeniu pozwu wzajemnego - 204 § 3 KPC;
 • pisma procesowe w postępowaniu rejestrowym – art. 694[1] KPC i art. 19 ust. 2 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym art. wniosek o wydanie odpisu z KRS, o wydanie wyciągu, o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych;
 • pisma procesowe w postępowaniu wieczystoksięgowym – art. 626[2] § 1 KPC oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece art. wniosek o założenie księgi wieczystej, o wpis.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl