piątek

COFNIĘCIE POZWU

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Art. 203 KPC

Cofnięcie pozwu

 • oświadczenie woli
 • czynność procesowa, którą powód odwołuje wytoczone powództwo.
 • rezygnacja z procesu ≠ rezygnacja z roszczenia.
 • Samo cofnięcie pozwu może wywołać skutek w postaci umorzenia postępowania.
 • jest czynnością procesową, może być odwołane, nie można natomiast uchylić się od skutków procesowych cofnięcia pozwu.
 • składając zażalenie na wydane w następstwie cofnięcia pozwu postanowienie o umorzeniu postępowania, powód nie uchyla się, jak ma to miejsce w przypadku czynności prawnych, od złożonego oświadczenia o cofnięciu pozwu, lecz odwołuje je.
 • Odwołalność czynności procesowych jednak nie może być dowolna. Odwołujący musi wykazać następczą przyczynę odwołania (tak: H. Pietrzkowski).
 • bez zezwolenia pozwanego = do rozpoczęcia rozprawy,
 • ze zrzeczenie się roszczenia = do uprawomocnienia się wyroku (także po jego wydaniu, nawet przed SN).
 • Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa.
 • Na żądanie pozwanego powód zwróci mu koszty, jeżeli sąd już przedtem nie orzekł prawomocnie o obowiązku ich uiszczenia przez pozwanego (art. 203 § 2 KPC). W razie cofnięcia pozwu poza rozprawą przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i o cofnięciu zawiadamia pozwanego, który może w terminie dwutygodniowym złożyć sądowi wniosek o przyznanie kosztów. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia tym przedmiocie w powyższym terminie uważa się za wyrażenie zgody (art. 203 § 3 KPC).
 • Sąd może uznać cofnięcie pozwu za niedopuszczalne, tylko gdy jest to sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Cofnięcie pozwu = (przesłanka) umorzenia postępowania.

Cofnięcie pozwu przed zaskarżeniem wyroku = sąd I (postanowieniem?) uchyla wyrok i umarza postępowanie.

Cofnięcie pozwu po zaskarżeniu wyroku = Sąd II (postanowieniem?) uchyla wyrok i umarza postępowanie.

Cofnięcie pozwu po zaskarżeniu wyroku sądu II = SN (postanowieniem) uchyla wyrok i umarza postępowanie.

Od cofnięcia pozwu odróżnić należy zrzeczenie się roszczenia.

Zrzeczenie się roszczenia = oświadczenie o rezygnacji z roszczenia.

 • Nie jest to (w odróżnieniu od cofnięcia pozwu) czynność procesowa, lecz materialnoprawna, powodująca bezzasadność powództwa.
 • podlega ocenie z punktu widzenia przepisów o czynnościach prawnych i oświadczeniach woli.
 • Powód, aby skutecznie uchylić się od oświadczenia o zrzeczeniu się roszczenia, musiałby powołać się np. na wadę oświadczenia woli.
 • Samo zrzeczenie się roszczenia, nie będąc czynnością procesową, nie wywołuje skutków procesowych.
 • zrzeczenie się roszczenia = cofnięcie pozwu.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl