piątek

SKARGA NA CZYNNOŚCI KOMORNIKA

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Zarówno na czynności, jak i na zaniechanie dokonania czynności, ale tylko komornika, jako organu egzekucyjnego. Zaskarżone mogą być czynności zarówno o charakterze orzeczniczym (np. postanowienie o zawieszeniu postęp. egzek.) jak i wykonawczym (np. zajęcie ruchomości i odebranie zajętej rzeczy).

Działania lub zaniechania mogą być przedmiotem skargi tylko wtedy, gdy naruszają lub zagrażają prawu stron, uczestników postępowania lub osób trzecich.

Zaniechanie = niedokonanie czynności niezbędnych do zabezpieczenia praw stron lub osób trzecich. Od zaniechania dokonania czynności należy odróżnić bezczynność komornika polegającą na opieszałym prowadzeniu egzekucji lub na niepodejmowaniu w sprawie czynności, prowadzących z reguły do przewlekłości postępowania, na co przysługuje skarga administracyjna do prezesa sądu, przy którym działa komornik lub do organów samorządu komorniczego.

Właściwym do rozpoznania skargi jest SR, przy którym działa komornik; jeżeli do prowadzenia egzekucji został wybrany komornik poza właściwością ogólną, skargę rozpoznaje sąd, który byłby właściwy według ogólnych zasad.

Legitymowanymi do wniesienia skargi są:

 • strona,
 • inna osoba, której prawa zostały przez czynności lub zaniechanie komornika naruszone bądź zagrożone,
 • prokurator (na zas. ogólnych).

Warunki formalne skargi:

 • ogólne dla pisma procesowego +:
 • określenie zaskarżonej czynności lub czynności, której zaniechano,
 • wniosek o zmianę, uchylenie lub dokonanie czynności wraz z uzasadnieniem.

Opłata stała - 100 zł.

Termin do wniesienia skargi:

 • 1 tydzień od dnia czynności, gdy skarżący był przy czynności obecny lub był o jej terminie zawiadomiony, a w innych przypadkach:
 • od daty zawiadomienia skarżącego o dokonaniu czynności,
 • od daty, w której czynność powinna być dokonana w wypadkach braku zawiadomienia.

Postępowanie:

Odpis skargi sąd przesyła komornikowi, który w terminie 3 dni na piśmie sporządza uzasadnienie dokonania czynności lub przyczyn jej zaniechania oraz przekazuje je wraz z aktami sprawy do sądu, do którego skargę wniesiono, chyba że skargę w całości uwzględnia, o czym zawiadamia sąd i skarżącego oraz zainteresowanych, których uwzględnienie skargi dotyczy.

Sąd rozpoznaje skargę na niejawnym w terminie tygodniowym od dnia jej wpływu do sądu.

W wyniku rozpoznania skargi sąd wydaje postanowienie, którym:

 • uwzględniając skargę w całości lub w części, uchyla lub zmienia zaskarżoną czynność,
 • gdy skarga dot. czynności zaniechanej nakaże komornikowi dokonanie określonej czynności, może też wydać orzeczenie, którego komornik zaniechał mimo istnienia warunków ustawowych; sąd władny więc będzie orzec o zawieszeniu lub umorzeniu postępowania egzekucyjnego, umorzenie nastąpi, gdy zaistniały trwałe przeszkody wykluczające prowadzenie postępowania w całości albo w odniesieniu do określonej osoby lub określonej rzeczy lub prawa,
 • jeżeli skarga nie jest uzasadniona, podlega oddaleniu,

Jeżeli skargę wniesiono po terminie albo nie uzupełniono w terminie jej braków sąd odrzuca skargę, chyba że uzna, iż zachodzi podstawa do wydania komornikowi zarządzenia zmierzającego do zapewnienia należytego wykonania egzekucji.

Na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi służy zażalenie

Wniesienie skargi nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego ani wykonania zaskarżonej czynności chyba, że sąd zawiesi postępowanie lub wstrzyma dokonanie czynności.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl

NATYCHMIASTOWA WYKONALNOŚĆ WYROKÓW

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

(Art. 333 KPC)

Wyrok + rygor natychmiastowej wykonalności, mimo że nie jest prawomocny, = tytuł egzekucyjny + po nadaniu mu klauzuli wykonalności = tytuł wykonawczy (art. 776 i 777 § 1 pkt 1 KPC).

Rygor natychmiastowej wykonalności może być nadany wyrokowi:

 • Z urzędu - obligatoryjnie
 • Z urzędu - fakultatywnie
 • Na wniosek

Tylko gdy wyrok nadaje się do egzekucji.

Nie można nadać rygoru:

 • wyrokom ustalającym i ukształtowującym (chyba, że zasądzają jakieś świadczenie),
 • wyrokom oddalającym powództwo o świadczenie.
 • wyrokowi wstępnemu, bo ma charakter ustalającego,
 • Postanowieniom. Wyjątek - postanowienia o kosztach procesu, bo rygor nadany wyrokowi obejmuje także orzeczenie co do kosztów.
 • W nieprocesie.

Forma =Orzeczenie o rygorze = to zawarte w wyroku postanowienie.

Wniosek o nadanie rnw = postanowienie o nadaniu bądź odmowie nadania.

Jeżeli mimo wniosku lub obligu sąd nie orzekł o rygorze = wniosek o uzupełnienie wyroku.

Uzupełnienie wyroku = wyjątkowo w formie postanowienia a nie wyroku, (pozytywnego lub negatywnego); można na niejawnym.

Na postanowienie, którego "przedmiotem jest rygor natychmiastowej wykonalności", a więc zarówno na postanowienie o nadaniu, jak i o odmowie nadania go przysługuje zażalenie (art. 394 § 1 pkt 4 KPC).

Sąd z urzędu lub na wniosek pozwanego może uzależnić od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia, dając temu wyraz w postanowieniu o nadaniu wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności.. Artykuł 334 § 2 KPC podaje przykłady zabezpieczenia, a mianowicie:

 • wstrzymanie wydania powodowi rzeczy odebranych pozwanemu lub sum pieniężnych po ich wyegzekwowaniu oraz
 • wstrzymanie sprzedaży zajętego majątku ruchomego.

Innym sposobem zabezpieczenia wskazanym przez ustawodawcę jest wstrzymanie sprzedaży lub przejęcia na własność zajętej nieruchomości do czasu uprawomocnienia się wyroku (art. 334 § 3 KPC).

Sąd nie może nadać wyrokowi rygoru natychmiastowej wykonalności nawet za zabezpieczeniem, jeżeli mogłaby wyniknąć dla pozwanego "niepowetowana szkoda". Wyjątki: 1) wyrok zasądzający alimenty w granicach, w jakich sąd nadaje wyrokowi rygor 2) wyrok zasądzający należność pracownika z zakresu prawa pracy w części nieprzekraczającej 1-miesięcznego wynagrodzenia. (art. 477[2] § 1 KPC).

Zakaz w spr. p-ko Skarbowi Państwa.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl

RODZAJE TYTUŁÓW EGZEKUCYJNYCH

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

Tytuł egzekucyjny = orzeczenie sądowe lub inny dokument stwierdzający istnienie i zakres wykonalnego roszczenia wierzyciela oraz zakres obowiązku świadczenia dłużnika.

Tytułami egzekucyjnymi są:

1. orzeczenie sądu prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu, jak również ugoda zawarta przed sądem;

2.
orzeczenie referendarza sądowego prawomocne lub podlegające natychmiastowemu wykonaniu,

3.     wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem;

4.
ugoda przed mediatorem,

5. inne orzeczenia, ugody i akty, które z mocy ustawy podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej;

6.
akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej lub uiszczenia rzeczy oznaczonych co do gatunku, ilościowo w akcie oznaczonych, albo też obowiązek wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej, lokalu, nieruchomości lub statku wpisanego do rejestru gdy termin zapłaty, uiszczenia lub wydania jest w akcie wskazany;

7. akt notarialny, w którym dłużnik poddał się egzekucji i który obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej do wysokości w akcie wprost określonej albo oznaczonej za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia przeciwko dłużnikowi egzekucji na podstawie tego aktu o całość lub część roszczenia, jak również termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

8. akt notarialny, w którym właściciel nieruchomości albo wierzyciel wierzytelności obciążonych hipoteką, niebędący dłużnikiem osobistym, poddał się egzekucji z obciążonej nieruchomości albo wierzytelności, w celu zaspokojenia wierzyciela hipotecznego, jeżeli wysokość wierzytelności podlegającej zaspokojeniu jest w akcie określona wprost albo oznaczona za pomocą klauzuli waloryzacyjnej, i gdy akt określa warunki, które upoważniają wierzyciela do prowadzenia egzekucji o część lub całość roszczenia, jak również wskazany jest termin, do którego wierzyciel może wystąpić o nadanie temu aktowi klauzuli wykonalności;

9. akt notarialny, w którym niebędący dłużnikiem osobistym właściciel ruchomości lub prawa obciążonych zastawem rejestrowym albo zastawem, poddaje się egzekucji z obciążonych składników w celu zaspokojenia zastawnika;

10. orzeczenia sądów państw członkowskich Unii Europejskiej, ugody zawarte przed takimi sądami lub zatwierdzone przez takie sądy oraz dokumenty urzędowe sporządzone w państwach członkowskich Unii Europejskiej, opatrzone w tych państwach zaświadczeniem europejskiego tytułu egzekucyjnego.

Z poza kodeksowych rodzajów tytułów egzekucyjnych warto wymienić także bankowy tytuł egzekucyjny wydawany przez banki na podstawie Prawa bankowego.

Do egzekucji ze wspólnego majątku wspólników spółki cywilnej konieczny jest tytuł egzekucyjny wydany przeciwko wszystkim wspólnikom.

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl

RODZAJE POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

1.1.    Rodzaje postępowania cywilnego

 • procesowe,
 • nieprocesowe,
 • zabezpieczające,
 • egzekucyjne,
 • w razie zaginięcia lub zniszczenia akt,
 • o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych,
 • przed sądem polubownym,
 • upadłościowe,
 • naprawcze.

Dwa ostatnie postępowania uregulowane są poza kodeksem postępowania cywilnego, a mianowicie w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - prawo upadłościowe i naprawcze.

W postępowaniu procesowym wyróżnia się:

1) postępowanie zwykłe (art. 15-424[12] KPC),

2) postępowanie mediacyjne i pojednawcze (art. 183 [1]-186 KPC),

3) postępowania odrębne (art. 425-505[14] KPC) w sprawach: a) o rozwód i separację b) małżeńskich, c) ze stosunków między rodzicami a dziećmi, d) z zakresu prawa pracy, e) z zakresu ubezpieczeń społecznych, f) o naruszenie posiadania, g) gospodarczych, h) z zakresu ochrony konkurencji, i) o uznanie postanowień wzorca umowy za niedozwolone, j) z zakresu regulacji energetyki, k) z zakresu regulacji telekomunikacji i poczty, l) z zakresu regulacji transportu kolejowego, ł) o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, m) o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, n) podlegających postępowaniu uproszczonemu.

W ramach postępowania nieprocesowego wyróżnia się:

1) postępowanie zwykłe regulowane przepisami ogólnymi o postępowaniu nieprocesowym (art. 506-525 KPC), przepisami tytułu wstępnego (art. 1-14 KPC) i stosowanymi odpowiednio przepisami o procesie (art. 13 § 2 KPC),

2) postępowania odrębne, które mają zastosowanie w sprawach określonego rodzaju (np. sprawy z zakresu prawa spadkowego).

W ramach postępowania zabezpieczającego wyróżnia się:

1) zabezpieczenie roszczeń pieniężnych,

2) inne wypadki zabezpieczenia.

W ramach postępowania egzekucyjnego wyróżnia się:

1) postępowanie o nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności (art. 776-795 KPC),

2) postępowanie o nadanie zagranicznemu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności (art. 1150-1153 KPC),

3) właściwe postępowanie egzekucyjne (art. 796-1088 KPC).

1.2.    Właściwość trybu postępowania rozpoznawczego

Dwa tryby – procesowy i nieprocesowy.

Trybem zasadniczym jest proces.

Zgodnie z w art. 13 § 1 KPC sąd rozpoznaje sprawy w procesie, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Zgodnie z w art. 13 § 2 KPC przepisy o procesie stosuje się odpowiednio w innych postępowaniach unormowanych w kpc.

Domniemanie - jeśli nie ma przepisu szczególnego, przekazującego daną sprawę do nieprocesu, to należy ją rozpoznać w procesie.

Nie wszystkie sprawy, dla których właściwy jest proces, sąd rozpoznaje według tych samych reguł postępowania. Dla wielu spraw przewidziano - ze względu na ich swoistość, szczególny charakter, a także konieczność zapewnienia sprawnego ich przebiegu - odrębne reguły postępowania zawarte w przepisach o postępowaniach odrębnych.

Postępowania odrębne przebiegają w myśl przepisów o postępowaniu zwykłym (art. 15-424 KPC) z odrębnościami przewidzianymi w przepisach im poświęconych.

Sąd stosuje w najpierw - przepisy odrębne, a dopiero w razie ich braku - przepisy ogólne o procesie.

Gdy zakresy podmiotowy i przedmiotowy określonej sprawy odpowiadają przesłankom kwalifikującym ją do więcej niż jednego postępowania odrębnego, sąd może rozpoznać sprawę, stosując przepisy zawarte w dwóch lub więcej postępowaniach odrębnych.

Przykład: sprawę gospodarczą, w której wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10 000 złotych (art. 505[1] pkt 1 KPC), a dochodzone roszczenie wynika z umowy i zostało udowodnione np. zaakceptowanym przez pozwanego rachunkiem, sąd rozpozna przy zastosowaniu przepisów trzech postępowań odrębnych: w sprawach gospodarczych (art. 479[1] i nast. KPC), nakazowym (art. 484[1] i nast. KPC) i uproszczonym (art. 505[1] i nast. KPC). W sprawie takiej pozew powinien spełniać wymagania właściwe dla wszystkich trzech postępowań.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl

RADCA PRAWNY JAKO PEŁNOM. Z URZĘDU

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

(117-124 KPC)

Uprawniony:

= Strona zwolniona przez sąd od kosztów (w całości lub części) może zgłosić (na piśmie lub ustnie do protokołu), wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego.

= Strona zwolniona ustawowo od kosztów może zgłosić wniosek= jeżeli wykaże, że nie może ponieść kosztów radcy, bez uszczerbku utrzymania swojego i rodziny.

Wniosek = do sądu właściwego (gdzie sprawa ma być wytoczona lub się toczy) lub do SR miejsca zamieszkania, który niezwłocznie przesyła wniosek sądowi właściwemu.

Sąd uwzględni wniosek = jeżeli udział r.pr. w spr. uzna za potrzebny (np. strona nieporadna lub pozbawiona wolności, sprawa skomplikowana).

Tryb wyznaczania:

Wyznacza (i zwalnia) = Rada OIRP.

Rada OIRP upoważnia dziekana Rady, a dziekan może upoważnić innego członka Rady.

Wyznaczenie = z listy, wg kolejności alfabetycznej (r.pr. zam. w okręgu sądu). Na wniosek radcy można go wyznaczyć poza kolejnością alfabetyczną.

O wyznaczeniu zawiadamia się na piśmie sąd +wyznaczonego radcę.

Wyznaczenie radcy = udzielenie pełnomocnictwa (strona już nie musi).

Zwolnienie: Radca może z ważnych przyczyn wnosić o zwolnienie, obowiązany jest jednak do podjęcia czynności niecierpiących zwłoki oraz w razie zwolnienia – do przekazania innemu wyznaczonemu radcy sprawy wraz z aktami podręcznymi i informacją o wyznaczonych terminach czynności procesowych.

Ważnymi przyczynami = np. okoliczności uzas. wyłączenie się ze sprawy lub powstrzymywanie się od czynności w świetle zasad etyki zawodowej, kolizja interesów, choroba lub wypadek losowy.

Nie wykonywanie obowiązków przez pełnomocnika z urzędu = może być postawą wznowienia postępowania.

Wygaśnięcie: śmierć strony.

Cofnięcie:
z urzędu, gdy okaże się, że okoliczności, które zadecydowały o przyznaniu zwolnienia, nie istniały lub przestały istnieć.

Postanowienie o ustanowieniu i cofnięciu, odmowie ustanowienia i cofnięciu ustanowienia oraz o skazaniu na grzywnę i nałożeniu obowiązku uiszczenia wynagrodzenia sąd może wydać na posiedzeniu niejawnym.

Postanowienie o ustanowieniu albo odmowie ustanowienia pełnomocnika wydać może referendarz sądowy (nowość).

Wpływ na postępowanie: Zgłoszenie wniosku nie wstrzymuje postępowania. Sąd może jednak wstrzymać.

Złożenie wniosku w terminie do wniesienia środka odwoławczego, nie przerywa tego terminu.

Koszty:

Ustanowienie radcy z urzędu nie zwalnia od zwrotu kosztów przeciwnikowi.

Jeżeli strona wygra = Radcy może ściągnąć wynagrodzenie z kosztów zasądzonych od przeciwnika.

Jeżeli strona przegra = koszty zastępstwa procesowego ponosi Skarb Państwa.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl

PRZYPOZWANIE

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

(art. 84 i 85 KPC).

Przypozwanie = wezwanie O3 do przystąpienia do strony jako interwenient uboczny!

art. 84. § 1. Strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem O3, może zawiadomić O3 o procesie i wezwać do wzięcia w nim udziału.

Np. Drugiego z dłużników solidarnych, Właściciela rzeczy użytkowanej, Poręczyciel dłużnika głównego,

§ 2. W tym celu strona wnosi do sądu pismo procesowe wskazujące przyczynę wezwania. Pismo to doręcza się niezwłocznie O3, która może zgłosić przystąpienie do strony jako interwenient uboczny.

 • Wniosek o przypozwanie - wymogi pisma + przyczynę wezwania, (relację zachodzącą m. stroną, a O3, na którą oddziaływać może wynik mającego zapaść rozstrzygnięcia)
 • Pismo (przypozwanie) wnosi się do sądu, w którym sprawa się toczy.
 • Przystąpienie O3 = zawsze dobrowolne.
 • Termin = tak jak interwencja uboczna = do zamknięcie rozprawy II instancji.
 • Jeżeli O3 nie przystąpi = nie ma zarzutu, że sprawa została rozstrzygnięta błędnie albo że strona prowadziła proces wadliwie.
 • Jeżeli O3 przystąpi = zarzut błędnego procesu ma tylko gdyby stan sprawy w chwili przystąpienia uniemożliwił korzystanie ze środków obrony (art. 82 KC).
 • Szczególne przypadkami przypozwania:
  • O3 dochodzi przeciwko użytkownikowi roszczeń dot. własności rzeczy = użytkownik powinien niezwłocznie zawiadomić właściciela (art. 261 KC);
  • O3 p-ko Kupującemu dochodzi roszczeń dot. rzeczy sprzedanej = Kupujący musi zawiadomić sprzedawcę i wezwać go do udziału w sprawie (art. 573 KC);
  • Wierzyciel p-ko Poręczycielowi = Poręczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić Dłużnika, wzywając go do wzięcia udziału w sprawie (art. 884 § 1 KC);
  • Wierzyciel wnoszący powództwo p-ko pracodawcy = przypozwać dłużnika przeciwko któremu toczy się egzekucja (art. 887 § 2 KPC).

Niedoręczenie przez sąd, osobie wskazanej, pisma o przypozwaniu może nawet stanowić podstawę apelacji (orzeczenie SN).

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl

PRZEDSĄD

Zakładanie i rejestracja spółek + obsługa prawna + obsługa księgowa (Poznań)

Zadzwoń i sprawdź naszą ofertę, tel. (061) 86-888-48

www.matysiak-kancelaria.pl

OKOLICZNOŚCI UZASADNIAJĄCE PRZYJĘCIE SKARGI KASACYJNEJ DO ROZPOZNANIA.

PRZEDSĄD = okoliczności uzasadniające wniesienie i przyjęcie przez SN skargi kasacyjnej do rozpoznania:

Sąd Najwyższy przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania, jeżeli:

1) w sprawie występuje istotne zagadnienie prawne,

2) istnieje potrzeba wykładni przepisów prawnych budzących poważne wątpliwości lub wywołujących rozbieżności w orzecznictwie sądów,

3) zachodzi nieważność postępowania lub

4) skarga kasacyjna jest oczywiście uzasadniona.

O przyjęciu lub odmowie przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania SN orzeka na niejawnym, niezaskarżalnym postanowieniem. Postanowienie nie wymaga pisemnego uzasadnienia.

Skarga kasacyjna musi zawierać wniosek o przyjęcie skargi kasacyjnej. Okoliczności uzasadniające rozpoznanie skargi kasacyjnej muszą być sformułowane w taki sposób by było możliwe wyodrębnienie i odróżnienie ich od podstaw kasacyjnych.

W wypadku nieważności postępowania SN w ogóle nie dokonuje "przedsądu" a skarga kasacyjna podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych. Nieważność postępowania musi zachodzić w granicach zaskarżenia.

Linki sponsorowane

DORADCA PODATKOWY * BIURO RACHUNKOWE
Usługi księgowe, kadry i płace, obsługa prawna

ul. Grunwaldzka 38A/5, Poznań

tel. (061) 86-888-05

podatki@matysiak-kancelaria.pl

www.ksiegowa-poznan.pl